Technická oblasť

zabezpečenie dodávky komodít so správcami sietí
údržba a opravy spoločných častí a spoločných zariadení domu podľa potreby alebo na základe požiadaviek vlastníkov bytov a nebytových priestorov
zabezpečenie odstránenia havárií na vykurovacích, vodoinštalačných a elektroinštalačných zariadeniach bytového domu
vypracúvať harmonogram revízií, odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení
pravidelné obhliadky spravovaného objektu, kontrola závad a vykonaných prác
odpočty meradiel spotreby tepelnej energie, teplej pitnej vody a studenej vody
zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu
zorganizovanie výberových konaní pri investičných akciách, plánovaných opravách alebo pri bežných opravách a údržbe podľa požiadaviek vlastníkov
schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Sme pripravení a odhodlaní pozdvihnúť úroveň a kvalitu služieb v oblasti správy bytového fondu a preto pevne veríme, že Vaše rozhodnutie stať sa našim klientom a zveriť správu Vášho objektu spoločnosti RW, s.r.o. je rozhodnutie správne.

Robert Tkáčik
konateľ