Doplnkové služby

– informačná WEB stránka pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov o činnosti a hospodárení ich bytového domu (zmluva o výkone správy, zápisnice zo schôdze VB a NbP, štvrťročné výpisy z účtu tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, zmluvy s dodávateľmi… atď.)
– upratovacie a čistiace práce
– odvoz a likvidácia veľkorozmerného odpadu
– odstraňovanie škôd spôsobených haváriou alebo prírodným živlom
– dočisťovanie kontajnerového stojiska
– údržba exteriérovej zelene
– zimná údržba
– preprava tovaru

Naše služby spojené s výkonom správy Vám ponúkame za správcovskú odmenu už od 6,50,- € s DPH
za každú bytovú, nebytovú jednotku a spoločný priestor v prenájme.

Sme pripravení a odhodlaní pozdvihnúť úroveň a kvalitu služieb v oblasti správy bytového fondu a preto pevne veríme, že Vaše rozhodnutie stať sa našim klientom a zveriť správu Vášho objektu spoločnosti RW, s.r.o. je rozhodnutie správne.

Robert Tkáčik
konateľ