Právna oblasť

príprava, evidencia a sledovanie plnenia zmlúv spojených s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží
uzatváranie nových zmlúv po dohode s vlastníkmi
SMS notifikácia o nezaplatenej platbe
zaslanie upomienok poštou
splátkový kalendár
súdne vymáhanie pohľadávok prostredníctvom advokátskej kancelárie
uplatnenie záložného práva vlastníkov dobrovoľnou dražbou
ďalšie právne úkony súvisiace s výkonom správy

Sme pripravení a odhodlaní pozdvihnúť úroveň a kvalitu služieb v oblasti správy bytového fondu a preto pevne veríme, že Vaše rozhodnutie stať sa našim klientom a zveriť správu Vášho objektu spoločnosti RW, s.r.o. je rozhodnutie správne.

Robert Tkáčik
konateľ